Byggbusarna på börsen

Det omtalade mutåtalet kring Peab och nationalarenan i Solna är bara toppen på ett isberg. Veckans Affärers kartläggning av Peabs felsteg visar att de är många fler. Och nu riskerar en bristande affärsetik att rasera en av Sveriges största byggjättar.

(Veckans Affärer 3 november 2011)

På Kullaflyget från Ängelholm till Bromma flygplats har affärsresenärerna ofta kunnat se ett bekant ansikte. Till exempel en dag i maj, när Peabs grundare och storägare Erik Paulsson gick ombord för avfärd mot Bromma, dit han under de senaste åren ofta åkt i arbetet med sitt stora projekt.

Ombord det lilla turbopropplanet satt en prövad entreprenör och bara han visste ännu vad som skulle bli känt först några veckor senare. I juni slog beskedet sedan ned som en bomb: Erik Paulsson är en av sex som åtalas för grov bestickning i samband med bygget av nationalarenan i Solna, bara några kilometer österut om cityflygplatsen Bromma – där han så ofta landat.

”Jag ställer mig helt oförstående till åtalet”, sade Erik Paulsson i juni.

Bröderna Erik och Mats Paulsson har från ingenting byggt Peab till en av Sveriges största byggbolag. När åtalet blev känt förklarade Erik Paulsson i en SvD-intervju hur praxis sett ut i byggbolaget, som han drivit i 52 år:

”Vi betalade en ersättning till alla tjänstemän som jobbade för oss, oavsett om de även var kommunala tjänstemän. Det var inget konstigt med det.”

Det har varit en hel del märkligheter kring Peab på senare år. Bland annat hade flygplatsen i Ängelholm, varifrån Erik Paulsson ofta tog flyget till Bromma, förvärvats under 2010 i en sinnrik och komplicerad transaktion.

”Det var inget konstigt med det”, sade Erik Paulsson, precis som han kommenterade anklagelserna kring nationalarenan.

I det stort uppslagna mutåtalet är Peabs grundare och storägare Erik Paulsson misstänkt för grov bestickning (se faktaruta) när man godkände löpande utbetalningar till en kommunal tjänsteman för arbetet med arenan – cirka 900 000 kronor betalades ut. Något Peab naturligtvis nekar till.

Samma avståndstagande linje har Peab hållit i de många andra, märkliga affärerna som uppdagats under senare år i kommuner runt om i Sverige. Faktum är att en återkommande, bristande affärsetik nu på allvar riskerar att
fälla en av Sveriges största byggjättar.

Bygg- och anläggningsbranschen är en grundstomme i svensk ekonomi. Stor byggnation tas för intäkt att Sveriges ekonomi går bra och byggsektorn sysselsätter var åttonde svensk arbetare i totalt 30 000 byggföretag. Men det var en bransch som skakades i sina grundvalar 2007 när domen föll i vad som kallades asfaltskartellen. Här fanns ett antal företag verksamma inom väg- och anläggningsbranschen, bland annat Peab och NCC, som hade gjort upp om priser och delat upp asfaltsbeläggningsmarknaden i Götaland och Svealand mellan sig. De största bötesbeloppen i svensk historia utdömdes när bolagen fick böta cirka 500 miljoner kronor. Enligt Konkurrensverket hade kartellen årligen kostat skattebetalarna uppemot 1 miljard kronor. När den slutliga domen föll 2009 drog man efter andan: Peab tilldelades 74,9 miljoner kronor i böter.

Och det dröjde inte ens två år förrän nästa överraskning med mutåtalet mot Erik Paulsson och fem andra personer chockade byggbranschen.

”En stor besvikelse spreds bland alla aktörer”, säger Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot i byggjätten NCC, och fortsätter:

”Alla aktörer hade drivit ambitiösa program för att komma till rätta efter asfaltskartellen, vilket i sig var ett uppvaknande för många i branschen.”

Förutom NCC-uppdraget är Åsa Söderström Jerring också ledamot i antikorruptionsorganisationen Transparency International Sverige och ordförande i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Rådet bildades av åtta branschorganisationer år 2009 för att sätta fokus på de etiska frågorna i branschen.

”Många har haft en naiv hållning, man har trott att korruption inte förekommer i Sverige. Vi har vant oss vid att se Transparency Internationals lista över minst korruption, där Sverige är i topp och Nigeria i botten, år efter år”, säger hon och tillägger:
”Korruption förekommer i andra branscher och i andra länder, men byggsektorn har vissa karaktärsdrag som gör att riskerna är högre.”

En rad utredningar och rapporter har under åren slagit fast att byggsektorn i Sverige dras med stora problem. En enkät från i somras – där 2 500 chefer i byggbranschen svarade – fann att mutor, korruption och erbjudanden för att få konkurrensfördelar när jobb ska upphandlas är mycket vanligt förekommande. Hälften av de 2 500 svarande hade dessutom blivit erbjudna att jobba svart.

Problemen är ett etablerat faktum bland byggjättarna. Alla byggdirektörer skyltar gärna med sitt värderingsarbete där långtgående etikpolicyer betonas gång på gång. Samtidigt är många inom byggbranschen trötta på den negativa publiciteten och vill slippa de svarta tidningsrubrikerna.

”Måste du skriva om byggbranschen?! Allt är redan känt, att det finns en gammaldags kultur. Men det håller på att bli bättre”, säger en högt uppsatt direktör på en av Sveriges större byggbolag.

Efter att domen i asfaltskartellen slogs fast 2007 har fler fall uppdagats, vilket i sin tur följts av utredningar om jävighet, misstänkta brott mot lagen om offentlig upphandling och mutaffärer. Gång på gång har framför allt ett byggbolag hamnat i strålkastarljuset: Peab.

Företrädarna för Peab har konsekvent följt principen att offentligt ta avstånd från felstegen och istället skylla på enskilda personers bristande omdöme. Erik Paulsson har själv inte velat ställa upp på en intervju med Veckans Affärer. Samtidigt har nya fall löpande uppdagats, senast bara för några veckor sedan blev det till exempel känt att Peab bjudit kommunala tjänstemän i Falun på mat, alkohol och kryssningsresa. Samma tjänstemän som sedan gav byggbolaget ett miljonkontrakt – utan upphandling.

”Det här är inget mönster eller affärsmetod inom Peab”, hävdade Peabs informationschef Niclas Brantingson.

Men det går att skönja ett tydligt mönster kring Peabs många exempel på affärsetiska övertramp. Inom byggbranschen – till skillnad från andra avancerade industrier – handskas man med lockande varor och tjänster.

”Asfalt, grus, byggmaterial, badrum – allt detta är något som man lätt kan sälja vidare och tjäna pengar på. Och det är intressant även för privatpersoner. Detsamma gäller till exempel inte en liten elektronisk komponent i en avancerad maskin”, konstaterar Åsa Söderström Jerring.

”Risken för svinn är mindre bland tekniska konsulter och arkitekter, medan risken är högre för svartjobb inom entreprenad och när man hanterar material. I en leverantörssituation finns alltid en risk att man passerar en gräns, därför är det viktigt att det finns ett bra kontrollsystem”, säger hon men vill inte peka ut vilka företag som är erkänt dåliga på kontroll.

”Vi måste prata öppet om detta”, säger Lars Bergqvist, styrelseledamot i NCC och företrädare för 14 500 chefer i fackförbundet Byggcheferna.

”Att sådana här situationer uppstår beror delvis på att man har stora, decentraliserade organisationer i varje del av Sverige. Cheferna finns utspridda över landet och de får ta ett stort ansvar”, konstaterar Lars Bergqvist.

Han anser också att riskerna är större när det offentliga jobbar nära privata.

”Det finns en gammal kultur av mycket frihet och med decentraliserade organisationer, där det är svårt att ha koll på vad cheferna gör. Titta bara hur det var tidigare, av samhällsekonomiska skäl var karteller inom till exempel asfalt tillåtna för mindre än tjugo år sedan”, säger han och fortsätter:
”Jag umgås mest med de stora byggbolagen och det är tydligt att man är emot den typen av agerande. När det uppdagas sparkades de direkt på dagen, det finns ett starkt signalsystem där.”

Kring Peab har det också uppstått en jävsproblematik. När till exempel Ikea skrev avtal om att Peab skulle bygga varuhus väcktes frågan om jäv. Ordförande för Ikeas holländska stiftelse, Ingka Holding, som kontrollerar majoriteten av Ikeas varuhus i världen, är Göran Grosskopf. Samme Grosskopf är ordförande i Peab. För ett år sedan aviserades att byggbolaget får ensamrätt på att bygga tio nya Ikea-varuhus i Norden. Innan hade de tre senaste varuhusbyggena i Malmö, Helsingborg och Västerås byggts av andra entreprenörer, som därmed slängdes ut. I stället fick Peab ensamt en affär som i försiktig uppskattning beräknades till 2 miljarder kronor.

Och för två år sedan, 2009, diskuterades jävighet i ett fall i Båstad. När kommunfullmäktige i Båstad tog ett beslut om ett exploateringsavtal med Norrvikens Trädgårdar AB, ett Peabbolag, deltog kommunpolitikern Anette Åkesson. Hon var tjänstledig från Peab för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Båstad. Men länsrätten avslog anmälan om jävighet. Att det uppstår diskussioner om jäv beror delvis på närheten till kommuner och att det är så byggbolagen jobbar.

”Ett stort bekymmer med offentliga upphandlingar är att det blir alltmer komplicerade uppdrag”, säger NCC:s styrelseledamot Lars Bergqvist.

Han anser att misstänksamheten i dag är så stor att man till och med skyr normala arbetssätt.

”Uppdragen blir mer och mer komplicerade, särskilt när det ska ske i samverkan mellan det privata och offentliga. Och är det stora komplexa projekt så går det stick i stäv med lagen om offentlig upphandling. Men som lagen ser ut i dag får man knappt äta lunch med leverantören, det blir lite sjukt när man inte kan träffas normalt”, säger han.

Men nu är det inte gratisluncher som rättegången kring nationalarenan i Solna handlar om. Här handlar det om närmare 1 miljon kronor i ersättningar till en kommunalanställd. Rättegången är uppskjuten till senare i höst och rättsprocessen kring muthärvan i Göteborg ger vid handen att det kommer ta tid. Åklagaren Alf Johansson har antytt att dra en process i långbänk är en försvarstaktik som de åtalade mycket väl kan använda sig av. I skuldfrågan har marknaden däremot redan signalerat var man står.

”Peab-aktien handlas i dag med rabatt, en slags förtroenderabatt”, säger en Peabanalytiker som vill vara anonym för att inte störa relationen till företagets ledning.

En annan analytiker är tydlig med att åtalet i prestigebygget Nationalarenan redan nu fått konsekvenser.

”Bolaget får såklart ta visst ansvar, men det är svårt att sätta siffror på. Dock kan man anta att tjänstemän som genomför upphandlingar med Peab är mer noggranna”, säger Peab-analytikern som jobbar på en svensk storbank – som vill vara anonym av samma skäl – och som tillägger att det nog ligger i företagskulturen att så många felsteg gjorts.

”Eftersom ledningen är anklagad är det sannolikt att Peab har en lite mer kladdig kultur inom etik jämfört med konkurrenterna”, säger storbankens Peab-analytiker, som dömer ut Peabs avståndstagande från anställda som gjort felsteg: ”Man sopar trappor uppifrån.”

Bland många av Peabs kunder, till exempel Lerum kommun som varje år köper tjänster för 200–250 miljoner kronor, kommer man att följa rättegången mot Erik Paulsson.

”På sikt är det möjligt att våra politiker inte vill ha att göra med ett bolag som utretts för bestickning i flera fall”, säger Henrik Larsson, enhetschef för vägar i Lerum kommun.

Enligt ansvariga på kommunen har man ännu inte resonerat kring hur Peab ska hanteras vid fällande dom, även om det finns verktyg att redan på förhand kapa banden.

”Vi kan alltid säga upp ett avtal. Det kostar för oss, men vi är på inget sätt livegna”, säger enhetschefen Henrik Larsson.

Chefen för upphandlingar i Lerum kommun, Hans-Erik Andersson, uppger att man får göra en bedömning längre fram.

”Vi har visserligen aldrig varit med där någon fällts för att ha betalat mutor, men det är mycket osannolikt att de skulle få vara leverantör till oss. Vi har en tydlig etisk agenda, en fortkörningsbot har ingen betydelse – mutor däremot!”

Peabs dotterbolag Peab Asfalt står för drift och underhåll av vägarna i Lerum. Att koncernens storägare åtalas gör att de redan nu tittar på vad man ska göra.

”Att det är bolag inom koncernen gör att det ringer en varningsklocka. På samma sätt som muthärvan i Göteborg blev en ögonöppnare”, säger Hans-Erik Andersson.

Har du själv förtroende för Peab?

”Vi får väl se hur det utvecklar sig. Men det är inte positivt att se i vilket sammanhang de är i just nu”, säger upphandlingssamordnaren Hans-Erik Andersson.

Lerum kommun må vara en av Peabs mindre kunder, men totalt utgör offentliga kunder hela 32 procent av Peabkoncernens omsättning. I fjol stod de för 12 miljarder kronor av hela bolagets omsättning.

En fällande dom för Erik Paulsson innebär att Peab mer eller mindre riskerar att förlora hela kundgruppen inom offentlig sektor när man inte längre kan upphandla nya avtal. Det menar en ledande jurist inom lagen om offentlig upphandling, Eva-Maj Muhlenbock, delägare på advokatbyrån Lindahl.

”Om vd eller ägare fälls för vissa allvarliga brott, då ska en leverantör uteslutas, enligt lagen om offentlig upphandling”, säger Eva-Maj Muhlenbock.

I fall där en ägare fälls för mutbrott är det betydligt allvarligare än om anställda fälls för samma brott, menar hon.
”Då är det tydligt att det är leverantören som är ansvarig”, säger Eva-Maj Muhlenbock och tillägger:
”Det finns inte många prejudikat inom det här området, bara några enstaka fall. Men möjligheten är att det blir ändring på det efter åtalen kring muthävan i Göteborg. Då kommer man också att veta hur företag drabbas vid en fällande dom.”

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ PEABS MÅNGA ÖVERTRAMP

Nationalarenan och mutor

Åtalet mot Erik Paulsson, ordförande i Fabege och storägare i Peab, för grov bestickning handlar om en inofficiell ersättning på sammanlagt 906 250 kronor som Solnas tidigare stadsdirektör, Sune Reinhold, ska ha fått betalt för sina tjänster i samband med bygget av den nya nationalarenan i Solna. Åtalet väcktes i juni 2011 mot Sune Reinhold för mutbrott och mot fem andra, däribland Peabs tidigare vice vd Anders Elfner, Solnas kommunalråd Lars-Erik Salminen och Erik Paulsson. Brottet kan ge sex års fängelse.

Muthärvan i Göteborg

Muthärvan i Göteborg omfattar i dag en rad kommunala bolag och ett tiotal förundersökningar, bland annat gäller det idrotts- och föreningsförvaltningen, Familjebostäder, bostadsbolaget Poseidon, byggföretaget Peab och förlängningen Hjällbobostaden. Nyligen friades den före detta chefen på det kommunala bostadsbolaget Poseidon, Olle Lundgren, i hovrätten, efter att ha fällts i tingsrätten. Samtidigt har kommunpolitikerna i Göteborg tagit beslut om att tillsätta en oberoende granskningskommission av muthärvan.

Försäljningen av flygplatsen Ängelholm-Helsingborg

År 2010 köpte tio skånska kommuner flygplatsen Ängelholm–Helsingborg av Luftfartsverket för 40 miljoner kronor. Flygplatsen delades upp i mark och anläggning och såldes vidare till två Peabbolag – utan att några andra köpare söktes – för 25 miljoner kronor. Värderingen hade gjorts av en person nära Peab-bolagen och var 15 miljoner lägre än det ursprungliga priset tack vare att kommunerna efterskänkte lån på lika mycket. Förvaltningsrätten slog senare fast att värderingen inte hade gjorts av någon som var jävig. En kommun kan sälja utan anbudsgivning och avskriva ett lån om det finns särskilda skäl. Rätten ansåg att en flygplats är ett tillräckligt skäl.

Fiaskot i Falun

I Falun har Peab sedan 2006 stått för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Avtalet löpte under tre år, kommunen valde att använda optionen om att förlänga avtalet med ett år vid två tillfällen. I år skulle avtalet löpa ut, men redan i december 2010 gjorde kommunen ett så kallat partneringavtal med Peab som gällde från i år till och med utgången på 2013. Faluns trafik- och fritidschef, Helen Tott, bestämde att Peab skulle få fortsätta sköta drift och underhåll av kommunens vägar under tre år med två möjliga förlängningar på vardera två år.
Bara för 2011 uppgick värdet till nästan 19 miljoner kronor. Men detta skedde utan upphandling.
Konkurrenterna var snabba med att vädra sitt missnöje över att inte ha fått chansen att lägga bud på mångmiljonavtalet.
”Det blir några år utöver det kontrakt som skrevs 2006. Men vi är inte ensamma om att göra så här. Det sker i fler kommuner”, sade Helen Tott till lokaltidningen Falu Kuriren.
Hon har i dag fått lämna sin tjänst och är polisanmäld, liksom ett par andra i kommunen som jobbat nära henne.

Arbetschefen i Lund

En arbetschef på Peab i Lund hade köpt varor och tjänster som Peab betalade för. Enda problemet? Det var för eget bruk han handlat. Denne blev genast polisanmäld.
”Det rör sig om hundratusentals kronor enligt våra egna undersökningar”, uppgav Anders Svensson, divisionschef på Peab till branschtidningen Byggvärlden.

Bygget åt Ikea

När Ikea skrev avtal om att Peab skulle bygga varuhus väcktes frågan om jäv. Ordförande för Ikeas holländska stiftelse, Ingka Holding, som kontrollerar majoriteten av Ikeas varuhus i världen, är Göran Grosskopf. Samme Grosskopf är ordförande i Peab. För ett år sedan aviserades att byggbolaget får ensamrätt på att bygga tio nya Ikeavaruhus i Norden. Innan hade de tre senaste varuhusbyggena i Malmö, Helsingborg och Västerås byggts av andra entreprenörer, som därmed slängdes ut. I stället fick Peab ensamt en affär som i försiktig uppskattning beräknades vara värd 2 miljarder kronor.

Kokpunkten i Västerås

I Västerås fanns en plan på att skapa Nordens häftigaste upplevelsecenter med äventyrsbad, spa, gym och hotell. Stadsdirektören som skrev under avtalet mellan kommunen och byggbolaget kan vara jävig och avtalet är överklagat till förvaltningsrätten. Man anser att det endast är genom ett kommunalt bidrag på 375 miljoner kronor som Peab får lönsamhet i projektet och därmed kommer kunna sälja det vidare.

Samriskbolaget i Södertälje

Även i ett annat fall anklagas Peab för att tillsammans med kommunala bolag ha gått runt kravet på upphandlingar. Ett kommunalt bolag i Södertälje bildade med Peab ett samriskbolag, Telge Peab, med avsikt att bygga bostäder i Södertälje och skapa arbetstillfällen inom olika hantverksyrken för tidigare långtidsarbetslösa och flyktingar. Bolaget ägs till 51 procent av Peab, resten av Telge. Minoritetsandelen innebär att kommunen inte behöver upphandla sina uppdrag, vilket kommunen också tydligt meddelar på sin hemsida.
”Det är inte aktuellt att lämna offerter till Telge Fastigheter eller Telge Bostäder för renovering av lägenheter eller ombyggnationer”, skriver man.
Nyligen blev det känt att en styrelseledamot i byggbolaget Telge Peab har uppmanats att skriva på mötesprotokoll, trots att man inte kallats till någon bolagsstämma. Samtidigt framgick det att protokollen innehöll närvarolistor, trots att det inte hållits några vanliga möten.
Enligt styrelseordföranden Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, berodde detta på att man hållit en så kallad pappersstämma. Med andra ord var det en pappersteknisk lösning mellan kommun och byggbolag.

Platschefen i Göteborg

En entreprenöriellt sinnad platschef i Göteborg lät Peab-anställda och andra leverantörer utföra jobb åt privatpersoner. Enda problemet? Kostnaderna för sin egen byggrörelse fick kommunala Hjällbobostaden ta. Fakturorna saltades med cirka 1 miljon kronor.

INTERVJU/ ”Vi är beredda på en fällande dom”

Mats Johansson, vice vd på Peab som jobbat inom koncernen sedan 2006, uppger att byggbolaget är redo för allt. Inklusive fällande dom.

“Vi har anlitat tre oberoende juristfirmor som tittat på risken för uteslutning vid fällande dom. De har alla funnit att personen måste kunna knytas till det bolag som betett sig oetiskt. Och Erik Paulsson har inte jobbat i Peab sedan mitten på 1990-talet. Visserligen är han storägare, men det finns många andra aktieägare och det finns inget samband mellan bolaget och honom”, säger han.

Men enligt jurister som jag pratat med kommer ni att uteslutas från offentliga upphandlingar.

”Då har du pratat med fel jurister. Blir det en fällande dom, så är det såklart tragiskt för Erik. Men det påverkar inte Peab.”

Det finns en rad exempel där Peabs anställda gjort fel, samtidigt får era konkurrenter, till exempel Skanska sällan negativt publicitet. Varför?

”Jag vet inte om det är så många fall, vi har 15 000 anställda inom Peab. Men det är möjligt att det över tid finns många exempel, däremot jobbar vi stenhårt med att komma till rätta med problemen. Sedan är Peab ett spännande bolag, Skanska äger till exempel ingen flygplats. Det gör vi.”

Har den negativa publiciteten gjort att ni tappat kunder?

”Jag tror att vi har fått möjlighet att föra ut budskapet att vi slåss för att vara rena. På det ytliga planet kan många peka på oss, men när man sätter sig in i detta ser man att vi haft en konsekvent linje – vi avskedar folk.”

Var exakt går er gräns?

”En tumregel är att en kund, alltså anställd inom offentlig sektor, får bjudas på middag för max 300 spänn per person. Men det finns vissa kunder som inte vill bjudas. Där måste vi för egen hand sondera terrängen och det är ett viktigt inslag i våra ledarutbildningar.”

Uppenbarligen gör Peabanställda ändå fel. Vad beror det på?

”Etikfrågorna har vi jobbat med väldigt hårt och har en stenhård linje, att vi ska vara ett vitt företag i en vit bransch. Det finns alltid personer som kommer att tänja på gränser – men de har ingen framtid hos oss. Så fort vi upptäcker något agerar vi, med avskedning och polisanmälan. Vi har en nolltolerans.”

Finns det ett inneboende systemfel inom branschen?
”Det finns en konkurrenssituation i branschen, helt klart. Som en Peab-anställd i muthärvan i Göteborg sa ’att alla gjorde så’. Hos oss spelar det ingen roll, inga pengar i världen är värda det.”

Är inte problemet själva kulturen bland vissa av era anställda?
”Attityden har förändrats på bara 4–5 år, det som var okej då är inte längre det i dag. Och ännu längre tillbaka så fanns det mycket mer alkohol och utsvävningar, men sådant är det slut på.”

Men i exemplet Falun, där kommunanställda blev bjudna på resor och mat. Hur är det möjligt?

”Det är en bra fråga. Våra chefer ska ha klart för sig vad som gäller: att konferensresor ska delas med kunden och bryter man mot reglerna då får man gå.”

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Hårdare tag i Storbritannien

STORBRITANNIEN har skärpt lagstiftningen för bestickning – det vill säga att både ge och ta emot mutor. Det är den största uppdateringen av bestickningslagarna på hundra år som vann laga kraft i juli i år. Effekterna är mycket långtgående. Utredande myndighet får omfattande befogenheter och möjlighet att utreda och åtala företag eller personer med kopplingar till Storbritannien oavsett var bolaget har sin bas eller var mutorna skett. Till och med att ”ej förhindra mutor” är numera en lagöverträdelse.