Skyddsvärd skog avverkas av Sveaskog

Sveaskog omklassar systematiskt unik naturskog för avverkning. Minst 25 skyddsvärda skogar riskerar att huggas ned i strid med bolagets miljöcertifiering. Sveriges Naturs granskning avslöjar skogsbolagets nya strategi för att upprätthålla hög avkastning och utdelning till svenska staten.

(Publicerat i Sveriges Natur nr 5, november 2015)

MER ÄN HÄLFTEN av Sveriges landyta täcks av skog. Det ger intryck av ett överflöd, men bilden är bedräglig. Faktum är att vissa typer av skogar är under hårt tryck. I täten för denna förändring går det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog.

Bolaget har under lång tid hört till Sveriges lönsammaste. 2014 omsatte Sveaskog hela 7,3 miljarder kronor och gjorde en vinst på 1,9 miljarder kronor. Det var inget udda år, tvärtom är bolaget en av statens kassakor. De senaste fem åren har bolaget delat ut 7,9 miljarder kronor till ägaren staten. Men de stora vinsterna har kommit till ett högt pris.

Redan 2004 varnade företrädare för Sveaskog att skogarna hade ojämn åldersfördelning, de ansåg att virkesuttaget – alltså avverkningstakten – borde sänkas. Ändå har Sveaskog fortsatt avverka i hög takt och är nu jämsides med 2004 års ohållbara nivåer.

I dag syns också åldersglappet i skogarna tydligt. Två tredjedelar är yngre än 60 år och cirka tio procent är äldre än 140 år. Däremellan finns väldigt lite. Om man mest har ung skog och gammelskog kvar, torde man ha svårt att fortsätta avverkningen.

Men Sveaskog lyckas. Hur då?

SVERIGES NATURS granskning visar hur Sveaskog sedan en tid tillbaka förändrat sin strategi och börjat avverka skog som enligt svenska miljömål – och den certifiering som bolaget förbundit sig att följa – bör skyddas. För att få en uppfattning om vad det innebär för skogen måste vi bege oss till Norrbotten – in i Sveaskogs land.

Ganska exakt halvvägs mellan Luleå och Arvidsjaur ligger en av skogarna som Sveaskog ville avverka. Det är en fin höstdag med skarpt ljus, sol bakom moln och blågrön lyster i skuggorna. Här har vi utsikt över ett berg som heter Sotberget. Ingen människa eller bebyggelse syns till. Vi står på ett kalhygge, framför oss finns vattenfyllda hjulspår – körskador efter maskinerna som avverkade skogen nyligen.

Skogsbiologen Steve Daurer bär en neonfärgad väst – jaktsäsongen är igång. Han pekar ut Sotbergets orangegula och gröna träd. Den ojämna trädkammen är ett kännetecken för naturskog. Begreppet syftar på att den inte planterats av människor utan uppkommit på naturlig väg. Den växer här efter en skogsbrand för 180 år sedan.

Uppe på platån är det blåsigt. Vi ställer oss bland träden, som trots sin ålder inte är särskilt höga. Förklaring: hög höjd, karga vintrar. Detta är gammelskog, en riktigt gammal naturskog. En av de få naturskogar som finns kvar.

Om inte nuvarande skogsbruk förändras kommer det, enligt Artdatabankens prognos, inom 20 år inte finnas några naturskogar utanför naturreservaten. Till skillnad från planerad skog, så kallad kulturskog, har naturskogar större biologisk mångfald.

På nästan alla träd på Sotberget växer knottrig blåslav, som är rödlistad, vilket innebär att arten är hotad eller missgynnad.

Steve Daurer bor och verkar i Norrbotten och känner väl till många av de här skogarna. Jag frågar: är knottrig blåslav så viktig för människor? Han skrattar åt frågan, menar att det inte bara handlar om lavar utan om levande ekosystem.

– Arterna är en signalfaktor som vi går efter. Ju mer orörd skog desto större förekomst, säger han och konstaterar att andra organismer lever av de rödlistade lavarna och tickorna.

– Det är den biologiska mångfalden som ska skyddas. Om man säger att man ska bevara biologisk mångfald, då måste man även skydda knottrig blåslav.

Den rödlistade knottriga blåslaven växer oftast i skogar med nyckelbiotopskvaliteter. Enligt skogsbranschens certifiering FSC:s (Forest Stewardship Council) regelverk får medlemmar inte hugga nyckelbiotoper.

Snitselband från Sveaskog fladdrar i några träd. De påträffades av en ren slump förra året och vid närmare efterforskning visade det sig att Sveaskog hade omklassat naturvårdsskogen till produktionsskog – trots att Sveaskog är FSC-certifierat och därmed har förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper.

Snitslarna var till för maskinförarna vid slutavverkningen.

Motstånd väcktes, protester inlämnades och skogen räddades. Denna gång. Men Sveaskogs omklassningar sker inte genom någon formell information utan via en karttjänst på den egna webbsidan med förbehållet att aktuell information kan saknas.

– Vem vet hur många skogar som inte längre finns? säger Daurer.

Sveaskog förklarade senare att avverkningsplanen för Sotberget var ett misstag.

– Hur många misstag kan man göra? undrar Daurer.

Han sätter sig under en gran för att leta bland dokumenten där han samlat en rad olika exempel på skyddsvärda skogar som har försvunnit eller är på väg att avverkas: skogen i Njoka som förmodligen avverkades förra vintern, skogen vid Tjuorre-Laxtjärnen och skogen väster om Melaskträskliden. Han nämner ytterligare ett tjugotal exempel.

– De kommer att avverkas och ingen kommer märka av det, säger han.

Genom att ge sig ut i skog och mark har Naturskyddsföreningens inventerare kunnat hitta 25 skogar med solklara nyck-elbiotopskvaliteter bland de områden som Sveaskog plockat bort från listan över sina skyddade skogar. 25 skyddsvärda skogar ska försvinna, hur kan det vara möjligt?

Daurer har en klar uppfattning. Antingen avverkas skyddsvärd skog på grund av bristande kompetens – vilket inte är så troligt – eller för att bolaget av nöd tvingas till det för att möta produktionskraven.

FRÅGAN ÄR om Sveaskog är ett pressat bolag?

Ja, en granskning av bolagets årsredovisningar visar att skuldsättningen ökat markant på senare år. Om ett bolag ökar andelen främmande kapital i form av lån blir det överkapitaliserat och kan gör stora utdelningar, vilket Sveaskog har gjort. Från 2010 ökade nettoskulden 5,2 miljarder till 8,2 miljarder kronor år 2014. Alltså tre miljarder kronor mer i lån. Summan motsvarar mer än en tredjedel av de samlade utdelningarna till staten under samma period. Utan ökad skuldsättning hade bolaget omöjligen kunnat göra lika stora utdelningar till staten. Detta är en förklaring till hur Sveaskog kunnat förbli statens kassako, den andra finns att se i skogen.

MEN FAKTUM ÄR att Sveaskog i sin jakt på avkastning till staten arbetar i strid mot de miljömål som riksdagen antog 1999 och som kräver att den biologiska mångfalden ska bevaras. Man agerar också i strid mot en stor andel av personalens övertygelse. En medarbetarundersökning från i år som Sveriges Natur tagit del av visade att en fjärdedel av bolagets 900 anställda anser att Sveaskog inte sköter sina skogstillgångar på ett långsiktigt sätt. En anställd som vill vara anonym vittnar om hur fokus ligger på att avverka så mycket som möjligt.

– Om någon påpekar att det finns en naturvårdsskog med höga naturvärden skyddas den, men i stället åker annan skog ut och avverkas.

Sveaskogs miljömål är att skydda 20 procent av sin skog i syfte att bevara höga naturvärden. Men i vissa regioner är skogarna med höga naturvärden spridda över arealer som överstiger kravet på 20 procent. I den ekvationen väljer Sveaskog att prioritera lönsamheten.”Š

Skogsbiologen Steve Daurer står på ett kalhygge, precis nedanför Sotbergets naturskog. Sveaskog var nära att avverka den skyddsvärda skogen. Ett misstag, hette det.

EMANUEL SIDEA

”Vi har hög avverkning – för kundernas skull”

Sveaskog avverkar skogar med naturvärden. Det medger bolagets vd PO Wedin.

SVEASKOGS VD PO Wedin har inte velat ställa upp på en regelrätt intervju med Sveriges Natur, utan har valt att endast svara på skriftliga frågor.

Han delar bilden av att bolaget avverkar på lika höga nivåer som år 2004, men hans förklaring är att detta beror på att fler skogar nu växer in i avverkningsmogen ålder. (Sveriges Naturs granskning visar dock att hela 64 procent av Sveaskogs bestånd är yngre än 60 år, det vill säga inte i avverkningsbar ålder. 11 procent är äldre än 140 år, skogar som ofta har höga naturvärden.)

Att bolaget också avverkar skyddsvärda naturskogar beror på att nästan all avverkningsmogen skog i norra Sverige har naturvärden, enligt PO Wedin.

”Det innebär att vi avverkar en del skogar med naturvärden, men skogarna med de högsta naturvärdena sätter vi av som naturvårdsskogar. Sveaskog prioriterar att sätta av de skogar som har högst naturvärden – som naturvårdsskogar”, skriver han.

Sveaskog gör avsättningar för naturvårdsändamål motsvarande 20 procent av den produktiva skogen. Att öka denna andel är inte aktuellt, enligt bolagets vd.

”Vi vill inte spara mer, det skulle få negativa konsekvenser för kunderna och samhället. Här gör vi en avvägning”.

En medarbetarenkät bland Sveaskogs personal visar att en fjärdedel av de 900 anställda personalen anser att bolaget inte arbetar på ett långsiktigt hållbart sätt?

“Denna siffra är för hög, det anser vi också och har därför en dialog internt kring dessa frågor.”

Naturskyddsföreningens inventering visade att Sveaskog har tagit bort 25 skogar som håller nyckelbiotopsklass från listan över skogar avsatta för naturvård – trots att nyckelbiotoper inte får avverkas enligt FSC.

Vad är er kommentar kring detta?

“Vi strävar efter att avsätta alla nyckelbiotoper som naturvårdsskog. Att bedöma om en skog är en nyckelbiotop är mycket svårt och vår bild är att vi gör rätt bedömningar i de allra flesta fall, något som även Skogsstyrelsens uppföljningar visar. Med det sagt så är det klart att vi ibland gör misstag och det är olyckligt.”

PO Wedin instämmer inte i bilden av att Sveaskog skulle vara ekonomiskt pressat att möta avkastningskraven genom en hög avverkning.

“Sanningen är helt enkelt att förändringen i Sveaskogs kapitalstruktur inte påverkar avverkningsvolymerna. Vi vill avverka på en hög och uthållig nivå för kundernas skull, för välfärdens och klimatets skull och naturligtvis för att kunna ge ett bra ekonomiskt resultat.”

Sveaskogs vd PO Wedin vill inte öka andelen skog som sätts av för naturvård.

EMANUEL SIDEA

FAKTA: Skillnad på skog och skog

Naturskog syftar i denna artikel på skog som uppkommit naturligt och som aldrig tidigare kalhuggits, så kallad kontinuitetsskog.

Naturvårdsskog är Sveaskogs benämning på en frivillig avsättning av skog för naturvårdsändamål.

En nyckelbiotop är ett skogsområde som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

FSC är en ideell, global förening som ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag ska följa FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet. FSC:s regler slår bland annat vakt om skogens mångfald, markens framtida förmåga att bära skog samt socialt ansvarstagande.